ไลฟ์สไตล์ ดิจิทัล คืออะไร ถึงที่เป็นสิ่งที่ จะเข้ามาอิทธิพล กับโลกในยุคปัจจุบัน

  ไลฟ์สไตล์ดิจิทัล คืออะไร

  ไลฟ์สไตล์ ดิจิทัล คืออะไร ทำไมหลายประเทศ จึงหันมาให้ความสนใจ และผลักดันกันอย่างมาก

  ไลฟ์สไตล์ ดิจิทัล คืออะไร เมื่อกระบวนการผลิต และการใช้ชีวิตของผู้คนทั่วโลก กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป เกิดจากความเจริญของ เศรษฐกิจดิจิทัล
  โดยจะเห็น ได้จากประเทศจีน ที่มีการส่งเสริม ข่าวไอที การผนึกกำลัง อย่างหนักแน่นของ เศรษฐกิจดิจิทัล และภาคเศรษฐกิจปัจจุบัน เพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย
  การพัฒนาเศรษฐกิจ ที่มีประสิทธิภาพ

  ไลฟ์สไตล์ ดิจิทัล คืออะไร

  การปรับเปลี่ยน วิธีการทำงาน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรม และแผนธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงบริษัทชั้นนำ ของอุตสาหกรรมต่างๆ
  มีโอกาสในการพัฒนากัน ได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งในหลายประเทศ ก็กำลังจับมือกัน เป็นพัธมิตรทางด้านดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาส และได้รับผลประโยชน์
  จากเศรษฐกิจดิจิทัลนี้

  ในยุคปัจจุบัน โครงสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล ของหลายประเทศ ไลฟ์สไตล์ชีวิต มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม ในสมัยก่อน
  ให้กลายเป็นดิจิทัล เปรียบเหมือนแรงขับเคลื่อน ที่สำคัญและทรงพลัง

  สิ่งที่เรียกว่า อุตสาหกรรมเชิงดิจิทัล นั้นจะเชื่อมโยงกับ อุตสาหกรรมข่าวสารข้อมูล อย่างเช่น ทำข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ช่างทางโทรคมนาคม ซอฟต์แวร์ ดิจิตอล และอินเทอร์เน็ต และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ไลฟ์สไตล์ ดิจิทัล คืออะไร มีประโยชน์ต่อ วิถีชีวิตด้านใด ของคนทั่วโลกบ้าง

  1. พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ส่งเสริมและพัฒนาการทำงาน แบบดิจิทัลของ แหล่งพลังงานถ่านหิน โรงไฟฟ้า และโครงการก๊าซธรรมชาติ
   และน้ำมัน เช่น การจัดเก็บและ การคำนวณข้อมูล การใช้พลังงานดิจิทัล และการดูแลจัดการ พลังงานสำรอง และความต้องการ พลังงานแบบอัจฉริยะ
  2. ระบบการผลิตอัจฉริยะ (Smart Manufacturing) เช่น พัฒนาการเชื่อมต่อ ระหว่างอุปกรณ์การผลิต กระบวนการผลิต รวมถึงการทำงาน
   ร่วมกันแบบซัพพรายเชน
  3. การคมนาคมอัจฉริยะ (Smart Transportation) ผลักดันรูปแบบ การให้บริการขนส่ง ด้วยรถยนต์ที่ไม่มีคนขับ และการทำงานเชื่อมโยง
   ระหว่างรถยนต์กับถนน เช่น การติดตั้งเครื่องรับส่ง สัญญาณอยู่ตามถนน อีกทั้งเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน ของระบบควบคุมทางด่วน
   สัญญาณไฟจราจร ตลอดจนการควบคุม เส้นทางของรถประจำทาง ด้วยระบบอัจฉริยะ อีกทั้งยังสนับสนุน การสร้างรางรถไฟอัจฉริยะ
   ท่าอากาศยานอัจฉริยะ ทางเดินเรืออัจฉริยะ และลานจอดรถยนต์อัจฉริยะ
  4. การศึกษาอัจฉริยะ (Smart Education) เป็นการพัฒนา หลักสูตรออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมระบบ ดิจิทัลมีเดีย การเรียนการสอน
   และทำให้พื้นที่ชุมชน และพื้นที่ห่างไกล เยาวชนสามารถ เข้าถึงหลักสูตรออนไลน์ ที่มีศักยภาพมากขึ้นไป
  5. วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Culture and Tourism) การส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว และพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ พัฒนาสื่อการท่องเที่ยวดิจิทัล แอพงานออนไลน์ อย่างเช่น การจัดแสดงนิทรรศการดิจิทัล และการไลฟ์สด แอพรวมรูปเป็นวีดีโอ อีกทั้งการสร้างแพลตฟอร์ม เพื่อการวางแผน และเช็คสถานะ การใช้งานของเครื่องมือ ในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ
  6. การแพทย์อัจฉริยะ (Smart Health-care) โดยมีการพัฒนา ระบบเวชระเบียนออนไลน์ และใบสั่งยาดิจิทัล ให้สมบูรณ์แบบ รวมทั้งเร่งส่งเสริม
   การแชร์ข้อมูล ระหว่างโรงพยาบาล ตลอดจนการดูแลรักษาทางไกล (Telemedicine) อีกทั้งยังพัฒนาศักยภาพ ในการใช้แหล่งเก็บข้อมูล
   เพื่อพัฒนาการบริหาร จัดการเกี่ยวกับ การดูแลรักษาคนไข้
  1. บ้านอัจฉริยะ (Smart Home) มีการใช้เทคโนโลยี การดูแลระบบ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยเปิดการใช้งาน คำสั่งด้วยเสียง และการสั่งงาน
   จากระยะไกล ในการส่งเสริม แอพ ดูหนัง ออนไลน์ฟรี เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบแสงสว่างดิจิทัล ระบบการตรวจสอบ รักษาความปลอดภัยต่างๆ เครื่องเสียงอัจฉริยะ รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ เช่น แว่นตาอัจฉริยะ และขาเทียมอัจฉริยะ
  2. ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) ผลักดันระบบ การส่งสัญญาณ เตือนภัยอัจฉริยะ ระบบกู้ภัยฉุกเฉินดิจิทัล และระบบช่วยเหลือ ผู้สูงอายุดิจิทัล
   แอพที่คนใช้มากที่สุด 2022 อีกทั้งยังพัฒนาการขนส่ง โดยไม่ต้องมี พนักงานจัดส่งของ เช่น การใช้หุ่นยนต์ส่งของ ตามที่อยู่ที่ระบุ ไว้ในชุมชน
  3. การทำงาน ของภาครัฐแบบอัจฉริยะ (Smart Governmental Services) มีการส่งเสริม ให้ใช้เอกสาร จดทะเบียนพาณิชย์ ฉบับอิเล็กทรอนิกส์
   เปลี่ยนเป็นใช้ สัญญาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดเก็บข้อมูล ที่เป็นแพลตฟอร์ม ที่สามารถเชื่อโยง กันทั่วทั้งประเทศ การลงลายมือชื่อ บนเอกสารต่างๆ
   ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ และการออกใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์

  นานาประเทศต่างผลักดัน และส่งเสริมให้สังคม เข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งจะส่งผลดีทางภาคเศรฐกิจ

  การสร้างสิ่งที่เป็นดิจิทัล ให้แก่อุตสาหกรรม นั่นก็คือการ นำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาในอุตสาหกรรมแบบเดิม เพื่อเพิ่มจำนวน และประสิทธิภาพ ในการผลิต
  จากการรายงานพบว่า ในประเทศจีน มีการนำดิจิทัลมาใช้กับ อุตสาหกรรมแบบเดิม ในปี 2018 สร้างมูลค่าได้ประมาณ 24.5 ล้านล้านหยวน มากกว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงดิจิทัล ที่มีมูลค่า 6.9 ล้านล้านหยวน

  ไลฟ์สไตล์ ดิจิทัล คืออะไร

  ซึ่งแสดงถึงเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชันยอดนิยม และทุกอย่างที่เป็นดิจิทัล กำลังแทรกซึม เข้าไปในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
  เพียงใช้เวลา ไม่กี่ปีเท่านั้นเอง นอกจากนี้ รัฐบาลในหลายๆ ประเทศ ยังได้ออกนโยบายต่างๆ เพื่อสร้างเศรษฐกิจดิจิทัล ที่มั่นคง สำหรับไลฟ์สไตล์
  อัจฉริยะอีกด้วย

  การร่วมมือกัน ของบริษัทในจีน อย่างไป่ตู้ ที่ได้ร่วมมือกับ บริษัทไฮเออร์ ที่เป็นบริษัทชั้นนำ ไลฟ์สไตล์ดิจิทัล คืออะไร ของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เพื่อสร้างความล้ำสมัย ของบ้านอัจฉริยะ ทั้งยังร่วมมือ กับบริษัทที่ผลิต เครื่องใช้ในบ้าน ที่มีชื่อเสียง และบริษัทที่เชี่ยวชาญอสังหาริมทรัพย์ เพื่อร่วมมือกับหลายๆ องค์กร

  ในขณะที่บริษัทเทนเซนต์ ในประเทศจีน เสนอเข้ามาเป็นตัวช่วย ให้บุคคลากร จากทุกสาขาอาชีพ มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น จากการนำข้อดี จากแพลตฟอร์มบัญชีสาธารณะWeChat การทำธุรกรรม ผ่านสมาร์ทโฟน การโฆษณาบนโซเชียล ตลอดจนการบริการอื่นๆ ในแง่ของการรักษา ความปลอดภัย

  มีการแนะนำ โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่น่าสนใจให้กับบริษัทต่าง ๆ แอพ ดูหนังออนไลน์ฟรี ซี่งให้ความสำคัญ การเปลี่ยนผ่าน บริการของรัฐบาล การอุปโภคบริโภค บริการด้านการผลิต ทางด้านสุขภาพ รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไปสู่การเป็นยุคแห่งดิจิทัล

  เรียบเรียงโดย อลิส